Az ország boltja 2013
0
Üres a kosár.
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

      Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő vállalkozás neve:

Market-SK Kft. (továbbiakban: KockaÁruház vagy Adatkezelő)

Székhelye, egyéb elérhetősége:

székhelye: 7754 Bóly, Ipari park I utca 3.

telefonszáma: 06/20-2906868

elektronikus levelezési címe: info@kockaaruhaz.hu

cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszáma: 02-09-072249

adószáma: 13887287-2-02

bankszámla: OTP Bank NyRt.: 11731180-29901450-00000000

Képviseli:

név: Kovács Péter ügyvezető

elektronikus levelezési címe: info@kockaaruhaz.hu

levelezési címe: 7754 Bóly, Ipari park I utca 3.

Adatvédelmi tisztviselő:

név: Kovács Péter

elektronikus levelezési címe: info@kockaaruhaz.hu

levelezési címe: 7754 Bóly, Ipari park I utca 3.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) célja, hogy KockaÁruház a www.kockaaruhaz.hu honlap (továbbiakban: honlap) minden látogatóját és a honlapon regisztrálót, megrendelőt, vásárlót, illetve minden egyéb érintettet akinek személyes adatát kezeli (továbbiakban: érintett) a hatályos jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, az érintettek jogairól.

KockaÁruház fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, erről azonban honlapján történő közzététellel értesíti az érintetteket. A jelen tájékoztató a KockaÁruház honlapján folyamatosan elérhető a https://www.kockaaruhaz.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat weboldalon. A honlap szolgáltatásait 18 éven aluli személyek nem vehetik igénybe.

Alapfogalmak (GDPR):

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

 

I. Egyes adatkezelések, az adatkezelések elvei, célja, a kezelt adatok köre, időtartama és jogalapja

1. Bevezető rendelkezések

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

KockaÁruház az elszámoltathatóság elve értelmében felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

KockaÁruház a tevékenységét, szolgáltatásait a honlapon keresztül, annak igénybevételével nyújtja. A személyes adatok feldolgozása informatikai eszközökkel történik. KockaÁruház kizárólag olyan esetben végez adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatokat olyan módon tárolja, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. KockaÁruház semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. KockaÁruház adatkezelése elsődlegesen az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. KockaÁruház a személyes adatokat alapvetően az érintettektől gyűjti. Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; vagy az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; vagy az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; vagy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítéséhez, illetve jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés az érintett hozzájárulásától független.

KockaÁruház az érintett által megadott adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából kezeli. KockaÁruház a személyes adatokat adatkezelési céljuk megszűnése, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve az érintett kérésére törli. Az adatok törlését követően biztonsági másolatokon időlegesen, legfeljebb 168 óráig még maradhatnak adatok. A személyes adatokat elsődlegesen a KockaÁruház vezetője, illetve az erre kijelölt munkavállalója jogosult megismerni, KockaÁruház a személyes adatokat jogszabályi felhatalmazás vagy hozzájárulás hiányában harmadik személyek részére nem adja át.

A honlapon csillaggal (*) megjelölt adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek, ezek megadása kötelező. Amennyiben az érintett ezeket az adatokat nem adja meg, akkor KockaÁruház a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

2. Egyes adatkezelések

2.1. A honlapot látogatók adatai

A honlapon az érintettek számítógépeinek IP-címei naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék azok látogatását. A honlap megtekintésekor, valamint a regisztrációk alkalmával kerül rögzítésre az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja, valamint bizonyos esetekben - amikor az érintett számítógépének beállítása engedi - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezek a naplófájlban rögzített adatok a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai célra, valamint a honlap biztonságos működésének biztosítására, jogellenes támadások, csalások kivédésére és felderítésére kerülnek felhasználásra. KockaÁruház ezeket az adatokat a felhasználó hozzájárulása hiányában csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A naplófájlok 365 napig kerülnek tárolásra a KockaÁruház szerverén. KockaÁruház a naplófájlok elemzése során rendelkezésére álló adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítása nem célja. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az adatkezelő jogos érdekének minősül a csalások, jogellenes támadások megelőzése érdekében történő adatkezelés.

Az adatkezelés célja: honlappal kapcsolatos elemzés, statisztika készítése, a honlap biztonságos működésének biztosítása, csalások, jogellenes támadások kivédése és felderítése.

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldalak, böngésző és az operációs rendszer típusa.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó látogatástól számított 365 nap.

Érintettek köre: a honlap minden felhasználója.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: adatszolgáltatás nélkül a honlap nem látogatható.

2.2. Sütik (cookie)

A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében “sütik” (cookie) kerülnek elhelyezésre az érintettek számítógépén. A süti az érintett böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az érintett későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk az igénybe vevő gépének felismerésére szolgálnak. KockaÁruház a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az érintett a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.

a) kockaaruhaz_v3_visit_netstat_v3

Az adatkezelés célja: látogatási statisztika (oldal megtekintés)

A kezelt adatok köre: időbélyeg

Az adatkezelés jogalapja: nincs személyes adat tárolás, így nincs adatkezelés

Az adatkezelés időtartama: munkamenet végéig

Érintettek köre: oldal látogatók

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a gyűjtés automatikus, statisztika elmaradása

b) kockaaruhaz_v3_visitor_netstat_v3

Az adatkezelés célja: látogatási statisztika (látogató)

A kezelt adatok köre: időbélyeg

Az adatkezelés jogalapja: nincs személyes adat tárolás, így nincs adatkezelés

Az adatkezelés időtartama: 10 év

Érintettek köre: oldal látogatók

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a gyűjtés automatikus, statisztika elmaradása

c) kockaaruhaz_v3_last_visited_products

Az adatkezelés célja: utoljára megtekintett termékek

A kezelt adatok köre: termék azonosítására szolgáló adat

Az adatkezelés jogalapja: nincs személyes adat tárolás, így nincs adatkezelés

Az adatkezelés időtartama: 10 év

Érintettek köre: oldal látogatók

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a gyűjtés automatikus, nincs utoljára megtekintett termék

d) kockaaruhaz_v3_webshop_order_hash

Az adatkezelés célja: kosárba helyezés rögzítése

A kezelt adatok köre: kosárba helyezett tételek adatai (hash-elve)

Az adatkezelés jogalapja: nincs személyes adat tárolás, így nincs adatkezelés

Az adatkezelés időtartama: 2 hónap

Érintettek köre: vásárlók

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a gyűjtés automatikus, nincs kosár megőrzés

e) PHPSESSID

Az adatkezelés célja: a webshop alapvető működéséhez szükséges (bejelentkezés, rendelés feladás stb.)

A kezelt adatok köre: munkamenet azonosító

Az adatkezelés jogalapja: nincs személyes adat tárolás, így nincs adatkezelés

Az adatkezelés időtartama: munkamenet végéig

Érintettek köre: vásárlók

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a gyűjtés automatikus, nincs webshop

 

2.3. Hírlevél küldése

KockaÁruház elektronikus hirdetést (gazdasági reklámot) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §. értelmében természetes személlyel közvetlen megkeresés módszerével (pl. elektronikus levelezés) kizárólag akkor közöl, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A törvény értelmében a KockaÁruház a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. Elektronikus hirdetés közléséhez való hozzájárulás alapján, az érintett részére a KockaÁruház közvetlen megkeresés módszerével reklámot közölhet (pl. promóciós célú elektronikus levelet, hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó elektronikus levelet küldhet) és az ebből a célból megadott adatait kezelheti és felhasználhatja. Hírlevélre történő feliratkozásra a honlapon van lehetőség, különösen a regisztráció alkalmával.

A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonása estén a nyilvántartásból a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek és a továbbiakban reklám nem kerül közlésre. KockaÁruház a visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosít úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. A hozzájárulás visszavonható továbbá minden kiküldött hírlevél láblécében megadott linkre kattintással is. A visszavonó nyilatkozat megtételére a 7754 Bóly, Töttösi út 3. címen és info@kockaaruhaz.hu e-mail címen és a hírlevélben kódolt egyéni hiperhivatkozáson van lehetőség. A hozzájárulás visszavonásának valamennyi módját és elérhetőségét minden hírlevélben is közöljük.

Az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján KockaÁruház az érintett által megadott alábbi adatait kezeli a megadott e-mail címre történő hírlevél küldése céljából.

Az adatkezelés célja: reklámlevelek küldése e-mailen keresztül.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, nyilatkozat megtételének időpontja.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont; 6. §.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Érintettek köre: hírlevélre feliratkozók.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: hírlevél küldéséhez szükséges adatok hiányában nem kerülhet sor hírlevél küldésére.

2.4. Kapcsolatfelvétel

Az érintettnek lehetősége van a honlapon megadott elérhetőségeken a KockaÁruházzal történő kapcsolatfelvételre. Az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, konkrét és egyértelmű hozzájárulása alapján KockaÁruház az érintett által megadott alábbi adatait kezeli a megadott e-mail címre történő kapcsolattartás céljából.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont, illetve az üzenetben megadott személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Érintettek köre: a kapcsolatfelvételt kezdeményező érintettek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a kapcsolattartásra szolgáló adatok hiányában nem kerülhet sor kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra.

2.5. Regisztráció a KockaÁruház rendszerébe, megrendelés, szerződéskötés

A honlap megtekintése és az azon történő keresés és vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. Amennyiben az érintett korábban már regisztrált a honlapon, érdemes belépni az oldalra, hogy az adatokat ne kelljen újra kitölteni.

KockaÁruház a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. Az érintett jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és naprakészek legyenek. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Megrendelő az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

2.5.1. Regisztráció

KockaÁruház az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során KockaÁruház az érintett személyes adatainak birtokába jut az érintett önkéntes adatszolgáltatása következtében. KockaÁruház hűségpont rendszere minden olyan vásárló számára folyamatos kedvezményt jelent, akik regisztráltak a webáruházban. KockaÁruház az érintetteket hűségpont rendszeréről a honlapján elérhető vásárlási információkban tájékoztatja.

Az érintett a saját adatait, regisztrációját a KockaÁruház által biztosított internetes felületen bármikor jogosult módosítani, illetve törölni. A regisztráció törlésekor a rögzített és tárolt személyes adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelés célja: érintettek azonosítása, nyilvántartása, a megrendelés egyszerűsítése, kedvezmények biztosítása, kapcsolattartás az érintettel szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából, a szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, belépési jelszó, név, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, a regisztráció időpontja, IP-cím, hűségpontok egyenlege.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció érintett általi törléséig.

Érintettek köre: a honlapon regisztrálók.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat nem tudja igénybe venni.

2.5.2. Megrendelés, szerződéskötés

KockaÁruház az Ektv. 13/A § (1)-(3) bekezdései értelmében a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti az érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. KockaÁruház a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. KockaÁruház ezen túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az érintett a megrendelés, szerződéskötés során adja önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez. KockaÁruház a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.

KockaÁruház áruit a honlapján lehet megrendelni. A megrendelés elfogadásával felek között szerződés jön létre. Megrendeléskor az érintett megadja az alábbiakban meghatározott személyes adatokat és ezen adatok megadásával hozzájárulását adja azok kezeléséhez. Az adatok kezelésének célja a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatosan keletkező jogok érvényesítésével és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztratív, számlázási és egyéb feladatok ellátása.

KockaÁruház az érintetteket a mindenkori fizetési módokról, közreműködő kártyaelfogadókról és pénzforgalmi szolgáltatókról, illetve az ehhez kapcsolódó adatkezelésekről a honlapján elérhető vásárlási információkban tájékoztatja.

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása (érintettek azonosítása, nyilvántartása, a megrendelt szolgáltatások biztosítása, teljesítése, kapcsolattartás az érintettel, a szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése).

A kezelt adatok köre: e-mail cím, esetleges belépési jelszó, név, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, a megrendelés időpontja, szállítási, átvételi mód, fizetési mód, megjegyzés a megrendeléshez, IP-cím, a megrendelt áru adatai.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont; jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja; Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony megszűnését követő 365 nap, illetve a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.

Érintettek köre: a honlapon megrendelők, vásárlók, illetve a megrendeléssel esetlegesen érintettek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az adott szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

2.6. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

KockaÁruház a szolgáltatásait igénybe vevő érintettek részére felvilágosítás nyújtása, illetve panaszkezelés céljából ügyfélszolgálatot biztosít. A beérkező leveleket, e-maileket tárolja, és ezeket a szolgáltatás nyújtásával, panaszkezeléssel kapcsolatban használja fel. Az adatok megismerésére KockaÁruház ügyfélszolgálatának munkavállalói jogosultak. A KockaÁruház panaszkezelésével kapcsolatos bővebb információk az ÁSZF-ben találhatók.

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása, panaszkezelés.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, előterjesztés helye, időpontja, módja, tartalma, azonosítószáma.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, Fogytv. 17/A. §.; jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.

Az adatkezelés időtartama: 5 év.

Érintettek köre: a panaszkezelést kezdeményező érintettek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a panaszkezelés és kapcsolattartás esetleges meghiúsulása.

2.7. Adattovábbítás, címzettek, címzettek kategóriái

Adatokat elsődlegesen a KockaÁruház munkatársai jogosultak megismerni, akik jogszabályi felhatalmazás vagy hozzájárulás hiányában harmadik személyek részére nem adják át. KockaÁruház a webáruház folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelt szolgáltatások teljesítése, biztosítása, számviteli kötelezettség teljesítése, az elszámolás rendezése érdekében adatfeldolgozót, adatkezelőt vehet igénybe.

A személyes adatok kezelése az adatkezelést, adatfeldolgozást végző szolgáltatók székhelyén, telephelyén történik. Ezen szolgáltatók számára KockaÁruház adattovábbítást végez, a szolgáltatók által kezelt személyes adatok tekintetében a saját adatvédelmi szabályzatuk rendelkezései az irányadók.

KockaÁruház az Infotv 15. § (2) pontja értelmében az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

2.7.1 Adatfeldolgozók

Az Online Comparison Shopping Kft. (a www.arukereso.hu honlap üzemeltetője) a Megbízható Bolt Program az Árukereső szolgáltatása 2009 óta, amellyel az online vásárlások megbízhatóságát, hitelességét kívánja javítani. A programra jelentkező webáruházak vásárlói – röviddel vásárlásukat követően – egy kérdőívben értékelhetik a bolt szolgáltatásait, a rendelés és kézbesítés menetét. A kérdőívek eredményei alapján, a legalább 4.2 értékelést elérő boltokat megkülönböztető logóval látják el, Árukereső.hu Megbízható Bolttá válnak. KockaÁruház az árukereső megbízható bolt programjának működése érdekében a vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül a vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése céljából. A szolgáltatás igénybe vétele segíti az érintetteket a tájékozódásban, KockaÁruházat pedig szolgáltatásainak fejlesztésében, javításában az érintettek visszajelzései alapján.

Amennyiben KockaÁruház a szerződéskötés során az érintett személyes adatainak birtokába jut, az érintett alábbi adatait a feltüntetett szolgáltatók részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani az érintett által megrendelt termékeket. A szolgáltatók a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a személyes adatokat, kivéve, ha jogszabály az érintettek adatainak további tárolását írja elő a szolgáltatók számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

a) Netgo.hu Internet Technológiai és Szoftverfejlesztési Szolgáltató Kft.

Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. utca 13. 2. em. 202-204.

A feldolgozott adatok köre: a 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 pontban részletezett a weboldal által begyűjtött adatok

Az adatfeldolgozás célja: a weboldal működtetésének biztosítása

Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: a 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 pontban meghatározottak szerint

Érintettek köre: a 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 pontban meghatározottak szerint

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 pontban meghatározottak szerint.

b) Online Comparison Shopping Kft.

Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

A feldolgozott adatok köre: a vásárló e-mail címe és az általa megvásárolt termék megnevezése.

Az adatfeldolgozás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.

Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: 365 nap

Érintettek köre: a honlapon vásárlók.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem kerül sor a webáruház értékelésére.

c) DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.

A feldolgozott adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelés értéke, megjegyzésben megadott adatok.

Az adatfeldolgozás célja: csomagkézbesítés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: 365 nap

Érintettek köre: az érintett, akinek részére a Társaság a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződés teljesítése elmarad, nem kerül sor a megrendelt áru kézbesítésére.

d) Trans-o-flex Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12.

A feldolgozott adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelés értéke, megjegyzésben megadott adatok.

Az adatfeldolgozás célja: csomagkézbesítés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: 365 nap

Érintettek köre: az érintett, akinek részére a Társaság a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződés teljesítése elmarad, nem kerül sor a megrendelt áru kézbesítésére.

e) SPRINTER Futárszolgálat Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

A feldolgozott adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelés értéke, megjegyzésben megadott adatok.

Az adatfeldolgozás célja: csomagkézbesítés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: 365 nap

Érintettek köre: az érintett, akinek részére a Társaság a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződés teljesítése elmarad, nem kerül sor a megrendelt áru kézbesítésére.

f) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

A feldolgozott adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelés értéke, megjegyzésben megadott adatok.

Az adatfeldolgozás célja: csomagkézbesítés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: 365 nap

Érintettek köre: az érintett, akinek részére a Társaság a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződés teljesítése elmarad, nem kerül sor a megrendelt áru kézbesítésére.

g) KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KBOSS.hu Kft.)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

A feldolgozott adatok köre: név, számlázási cím, e-mail cím, fizetési mód, a megrendelés időpontja, a megrendelt áru adatai

Az adatfeldolgozás célja: számviteli kötelezettség teljesítése, számlázás

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Érintettek köre: a honlapon megrendelők, vásárlók

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az adott szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

h) TADÁSZ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21.

A feldolgozott adatok köre: név, számlázási cím, fizetési mód, a megrendelés időpontja, a megrendelt áru adatai

Az adatfeldolgozás célja: számviteli kötelezettség teljesítése, könyvelés

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Érintettek köre: a honlapon megrendelők, vásárlók

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az adott szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

i) D.EURO-CONTROLL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft..

Székhely: 1126 Budapest Dolgos utca 26. A. épület

A feldolgozott adatok köre: név, számlázási cím, fizetési mód, a megrendelés időpontja, a megrendelt áru adatai

Az adatfeldolgozás célja: számviteli kötelezettség teljesítése, könyvvizsgálat

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Érintettek köre: a honlapon megrendelők, vásárlók

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az adott szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

j) OTP Mobil Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139 B. ép. 5. em.

A feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, fizetési mód, a megrendelés időpontja, a megrendelt áru adatai

Az adatfeldolgozás célja: fizetési funkció biztosítása

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: 5 év

Érintettek köre: a honlapon megrendelők, vásárlók

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az adott fizetési módot nem tudja igénybe venni.

Az érintettek az alábbi nyilatkozatot fogaják el: Tudomásul veszem, hogy a MARKET-SK Kft. (7754 Bóly, Ipari park I. utca 3.) adatkezelő által a www.kockaaruhaz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, fizetési mód, a megrendelés időpontja, a megrendelt áru adatai. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok

k) B-Payment Zrt.

Székhely: 1072 Budapest Rákóczi út 42. EMKE Irodaház II. emelet

A feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, fizetési mód, a megrendelés időpontja, a megrendelt áru adatai

Az adatfeldolgozás célja: fizetési funkció biztosítása

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatfeldolgozás időtartama: 5 év

Érintettek köre: a honlapon megrendelők, vásárlók

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett az adott fizetési módot nem tudja igénybe venni.

Az érintettek az alábbi nyilatkozatot fogaják el: Tudomásul veszem, hogy a MARKET-SK Kft. (7754 Bóly, Ipari park I. utca 3.) adatkezelő által a www.kockaaruhaz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az B-Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, fizetési mód, a megrendelés időpontja, a megrendelt áru adatai. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Securepay tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://b-payment.com/hu/aszf/

 

2.7.2. Adatkezelők

Az érintett személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (Postatv.) rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti.

a) Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

A továbbított adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelés értéke, megjegyzésben megadott adatok.

Az adatkezelés célja: csomagkézbesítés.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatkezelés időtartama: a törvény vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a postai küldemény feladását követő naptári év vége, Postatv. 54. § (2) bekezdés b) pont.

Érintettek köre: az érintett, akinek részére a Társaság a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződés teljesítése elmarad, nem kerül sor a megrendelt áru kézbesítésére.

 

2.8. Egyéb adatkezelések

A kezelt személyes adatokat a KockaÁruház csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az esetlegesen megvalósuló jogsértések esetén KockaÁruház a jogszabályok nyújtotta lehetőségek között együttműködik a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal a jogsértő személyek felelősségre vonása érdekében. A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a KockaÁruházt. KockaÁruház a hatóságok részére – a pontos cél és az adatok körének ismeretében – személyes adatot csak annyiban és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

II. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a KockaÁruházhoz, aki minden tőle elvárhatót megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg:

Az érintett hozzáférési joga

A helyesbítéshez való jog

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

Tiltakozáshoz való jog

 

KockaÁruház a GDPR rendelet értelmében az alábbiakban nyújt bővebb tájékoztatást az érintett jogairól, arról, hogy az érintett milyen esetekben kérelmezheti a KockaÁruháztól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

KockaÁruház minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

KockaÁruház indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a KockaÁruház a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha KockaÁruház nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

KockaÁruház a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

1.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.

Ilyen információk különösen:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Az említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

1.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

1.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A jelen pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés különösen az alábbiakhoz szükséges: véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

1.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű, vagy közhatalmi adatkezelés vagy a jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Pénztár a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Pénztár bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

3. Bírósági és hatósági jogérvényesítés

Az érintett az Infotv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, azonban az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: http://naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4. Kártérítéshez való jog és a felelősség

Minden olyan személy, aki a rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a rendeletet sértő adatkezelés okozott.

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A kártérítéshez való jog érvényesítését az illetékes bíróság előtt kell megindítani.

III. Az adatkezelés biztonsága

KockaÁruház a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. KockaÁruház minden tőle elvárhatót elkövet a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működése, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentessége érdekében.

KockaÁruház az adatokat a szerverein, titkosítva, jelszóval védve tárolja. Az érintettek belépéskor titkosított adatcsatornán kommunikálnak a szerverrel. KockaÁruház szerverét a RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) üzemelteti.

A szerverek az RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) szervertermében foglalnak helyet. A szolgáltatás része többek között a tartalékolt áramellátás megszakítókkal együtt, légkondicionált környezet, tűzoltás és észlelés, elektromos tápellátás, szünetmentes tápegység, hibaelhárítási szolgáltatás, valamint csatlakozás az internethez.

Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

KockaÁruház a rendelet 33. cikk (5) bekezdés értelmében nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

IV. Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem nevesített adatkezelésekről KockaÁruház az adatok felvételekor nyújt tájékoztatást.

A jelen tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Infotv.);

a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló (Grt.);

a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

a 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.);

az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogytv.)

és különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

Hatályos: 2024. március 6.