Az ország boltja 2013
0
Üres a kosár.
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.kockaaruhaz.hu oldalt üzemelteti:

Cégnév: Market-SK Kft. (továbbiakban: KockaÁruház)

Cégjegyzékszám: 02-09-072249, nyilvántartásba vette a Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13887287-2-02

Székhely: 7754 Bóly, Ipari park I utca 3.

Ügyvezető: Kovács Péter

Bankszámla: OTP Bank NyRt.: 11731180-29901450-00000000

Telefonszám: 06/20-2906868

E-mail: info@kockaaruhaz.hu

Valamennyi igénybe vevő részére a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák a www.kockaaruhaz.hu honlapon (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. Az általános szerződési feltételek értelmében a honlap minden látogatója igénybe vevőnek minősül.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi felhasználásra, szerződésre irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat KockaÁruház a jelen oldalon közzéteszi és a változásra igénybe vevők figyelmét felhívja.


VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, ELÁLLÁSI JOG

A vásárlás a 45/2014 sz. Korm. rendelet szerinti feltételekkel jön létre. Megrendelése az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással együtt a Ptk szerint távollévők között kötött adás-vételnek minősül. A szerződés írásban jön létre, a szerződés adatait 30 napig őrizzük, a megrendelés száma alapján iktatjuk. A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződéseket az őrzési időn belül elektronikus úton hozzáférhetővé tesszük. Webáruházunkban kizárólag 18 éven felülieket szolgálunk ki. KockaÁruház fenntartja a jogot, hogy a megrendelést visszatartsa további adategyeztetésig, amennyiben annak a gyanúja merül fel, hogy kiskorú vagy illetéktelen adta le a rendelést.

A megrendelés során figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a megrendelés elektronikus továbbítására. KockaÁruház a megrendelés megérkezését elektronikus úton a rendeles@kockaaruhaz.hu e-mail címről haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben erre a visszaigazolásra a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a KockaÁruházhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ez a visszaigazolás kizárólag az igénybe vevő megrendelésének hatályosulását, a KockaÁruházhoz történt megérkezését igazolja. A visszaigazolás még nem tekinthető az igénybe vevő által elektronikusan elküldött ajánlat elfogadásának, tehát nem jelenti a szerződés létrejöttét. Az így visszaigazolt megrendelés esetén KockaÁruház még nem köteles a termék leszállítására, mivel ekkor a felek között még nem jött létre a szerződés, így az igénybe vevő sem követelheti a KockaÁruháztól a szerződés teljesítését. Amennyiben az igénybe vevő által a megrendelés során megadott adat vélelmezhetően megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor KockaÁruház fenntartja a jogot, hogy a megrendelést további adategyeztetésig visszatartsa, végső esetben törölje. KockaÁruház a LEGO előírásai alapján kereskedelmi mennyiség kiszolgálását megtagadhatja, a visszaélések elkerülése miatt fenntartja a jogot, hogy az ilyen tételeket, rendeléseket törölje.

KockaÁruház a visszaigazolás elküldését követően – a megrendelés teljesíthetőségéről történt meggyőződése után – legkésőbb 48 órán belül e-mailben értesíti az igénybe vevőt a megrendelés elfogadásáról és a szerződés teljesíthetőségéről azzal, hogy tájékoztatja igénybe vevőt a megrendelés tételeinek összekészítéséről, csomagolásáról. Ez az e-mail minősül a KockaÁruház elfogadó nyilatkozatának, amely által a szerződés létrejön. A vásárlásról elektronikus számlát állítunk ki, így fontos az email cím pontos megadása.

KockaÁruház vállalja, hogy a megrendelt - és esetlegesen Vevővel leegyeztetett - termékeket átadja a megrendelésben szereplő szállítónak vagy biztosítja a bolti átvételt a visszaigazolásban szereplő határidőn belül. Személyes átvét esetén a termékek elérhetősége kizárólag Vevő telefonos értesítését követően biztosított.

Vevő vállalja a Szállítás menüpontban feltüntetett szállítási költség megfizetését - a bolti személyes átvétel ingyenes -. Az át nem vett és visszaérkezett áru kizárólag a szállítási költség ismételt megfizetését követően kerül ismételt kiszállításra. A ki nem fizetett szállítási költséget kintlevőség-kezelési partnerünk, a Consequence Europe hajtja be.

Vevő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállási jog kizárólag fogyasztót illeti meg; fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül fogyasztónak, ezért a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. Az elállás pontos feltételei: Vevő elállási jogát gyakorolhatja a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig. Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elegendő elküldeni. Vevő elállási jogát gyakorolhatja a jelen NYILATKOZAT-MINTA útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. A nyilatkozatot az info@kockaaruhaz.hu címre kell küldeni.

Vevő a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia. KockaÁruház a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Amennyiben Vevő nem minden, a megrendelésében szereplő termék tekintetében gyakorolta az elállási jogát, KockaÁruház nem köteles visszatéríteni a szállítási költséget. Amennyiben Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. KockaÁruház követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

KockaÁruház az árváltoztatás jogát fenntartja, amely a honlapon történő feltüntetéssel lép hatályba. Az árváltoztatás a már megrendelt termékek vételárát nem érinti.

További vásárlási és egyéb információk az alábbi oldalon találhatóak.


REGISZTRÁCIÓ

A honlap megtekintése és az azon történő keresés és vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. KockaÁruház a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz a regisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és naprakészek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adat megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor KockaÁruház jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan igénybe vevő, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatot ad meg, illetve rendelését nem veszi át, az át nem vett rendelés miatt felmerült költségeket (szállítási és egyedi rendelési adminisztrációs díjak) nem téríti meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a KockaÁruház ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.


PANASZKEZELÉS

panaszügyintézés helye: 7754 Bóly, Ipari park I utca 3.

levelezési címe: 7754 Bóly, Ipari park I utca 3.

elektronikus levelezési címe: info@kockaaruhaz.hu

internetes címe: https://www.kockaaruhaz.hu

telefonszáma: 06/20-2906868

Igénybe vevő a KockaÁruháznak az áru igénybe vevők részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti KockaÁruházzal. KockaÁruház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az igénybe vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, KockaÁruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a igénybe vevőnek átadja; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a igénybe vevőnek legkésőbb - a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt KockaÁruház egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: az igénybe vevő neve, lakcíme; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az igénybe vevő panaszának részletes leírása, a igénybe vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a KockaÁruház nyilatkozata a igénybe vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a igénybe vevő aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. KockaÁruház a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Az írásbeli panaszt KockaÁruház – az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panasz elutasítása esetén KockaÁruház az igénybe vevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti és megadja az illetékes hatóság, illetve a KockaÁruház székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.


VITARENDEZÉS, BÉKÉLTETÉS

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.
Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a KockaÁruház székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető testülethez. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni.

Baranya Megyei Békéltető Testület:

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
Fax: +36 72 507 152
Telefon: +36 72 507 154

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek. 

FELELŐSSÉG

A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. KockaÁruház nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. KockaÁruház azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

KockaÁruház a honlap és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

KockaÁruház nem felelős az abból származó kárért, hogy az igénybe vevő adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, más szolgáltatók által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért a KockaÁruházat semmiféle felelősség nem terheli.

KockaÁruház nem felel a más által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. KockaÁruház nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

KockaÁruház a más által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért KockaÁruház semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom KockaÁruház vagy más személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől, illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni.

Amennyiben az igénybe vevő által a regisztráció, vagy a megrendelés során megadott adat megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, KockaÁruház jogosult a regisztrációt, vagy a megrendelést törölni, és ilyen esetben igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz KockaÁruház ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

KockaÁruház a honlapon esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért (pl. hibás ár feltüntetése) nem vállal felelősséget, a megrendelt terméket nem köteles hibás áron értékesíteni, ilyen esetben azonban igénybe vevő minden következmény nélkül elállhat a vásárlástól.

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében KockaÁruház kártérítési felelősségét kizárja. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és azok megérkezéséért KockaÁruház felelősséget nem vállal.

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a MARKET-SK Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a MARKET-SK Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A gyakorlatban ez a követekezőket jelenti:

hibás / nem működő LEGO termék esetén: amennyiben a MARKET-SK Kft. rendelkezik a termékkel ön visszaküldi a hibás készletet minden alkatrészével, az összeépítési útmutatóval, dobozában, teljes terjedelmében és mi megküldjük az új készletet. Amennyiben a MARKET-SK Kft. nem rendelkezik a készlettel, ön a https://service.lego.com oldalon keresztül tudja közvetlenül a gyártónál érvényesíteni a termékszavatossági jogát.

hiányos, sérült alkatrészt tartalmazó LEGO termék esetén: a https://service.lego.com oldalon keresztül tudja közvetlenül a gyártónál érvényesíteni a termékszavatossági jogát.


TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

KockaÁruház szerverét a RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. üzemelteti. A szolgáltató adatai:

RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.


ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A cég adatkezelésével kapcsolatos kérdéseket, jogokat és kötelezettségeket külön dokumentum, az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.


EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A honlap KockaÁruház szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit. A kockaaruhaz.hu szóösszetétel az ISZT által bejegyzett domain név. Ezen jogvédett szóösszetétel vagy hozzá hasonló megjelölés harmadik személyek által történő bármilyen használata KockaÁruház jogát sérti. KockaÁruház az esetleges jogsértés esetén kész annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtenni.

KockaÁruház honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos általános felhasználási feltételek rendelkezései vonatkoznak.

KockaÁruház a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen általános felhasználási feltételek 2023. november 30. napján lép hatályba.

Letölthető verzió